Přípravky na čištění

Image
WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml
52 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
WC gel s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno odstraní rez, vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitárních zařízení. Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou. Vůně ocánu. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
WC gel Domestos Atlantic 750ml
76 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Domestos tekutý čisticí a dezinfekční prostředek s vůní oceánu je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Standardní věty o nebezpečnosti:H290 Může být korozivní pro kovy.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
WC gel Domestos Pink fresh 750ml
76 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Domestos dezinfekční gel s růžovou svěží silou účinně vyčistí silně znečištěná místa a odstraní až 99% známých bakterií a plísně. Obsahuje aktivní molekuly, chrání toaletu před vodním kamenem, přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Je monžé ho používat v celé domácnosti a to jak v neředěném stav, tak ředěný s vodou. Neředěný – intenzivní dezinfekce: Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc. Kuchyň/koupelna odtoky: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit. Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte. (1 víčko=15 ml)Ředěný – dezinfekce: Podlahy a pracovní plochy: přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.Ředěný – bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Nepoužívejte na barevné prádlo, hedvábí, vlnu, či jemné tkaniny. Vždy používejte plastovou nádobu. Do septických nádrží přidejte 20 ml.Varování:Obsah nebezpečných látekChlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H290 Může být korozivní pro kovy.H311 Toxický při styku s kůží.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
WC gel Duck moře 750ml
88 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Duck tekutý čistič WC s příjemnou vůní moře, přípravek vyčistí WC mísu, odstraní vodní kámen a nečistoty. Praktické zakřivené hrdlo láhve dobře dosáhne pod okraj WC mísy, kde se nejvíce vyskytují usazeniny a zanechává dlouhotrvající citrusovou vůni. Precizně odstraňuje vodní kámen a je účinný i na odolné skvrny. Snižuje nutnost čištění kartáčem a čistí nad i pod vodní hlavou, zaroveň eliminuje veškeré zápachy z toalety.Složení:
WC závěs kuličky Bref Power aktiv Lavender 50g
59 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu toalety s každým spláchnutím. Jádro kuličky nyní obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí. Vůně je nyní již od samého počátku intenzivnější. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování:H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL;TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.Bezpečnostní upozornění:Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Tablety do pisoaru Fixinela,Primona ocean 1kg
408 Kč
* Uváděná cena platí pro 13.05.2024
Kvalitní deodorační tablety do pisoáru se svěží vůní oceánu. Dezinfikují, odstraňují usazeniny a pachy. VAROVÁNÍStandardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/ obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Sítko do pisoáru Janegal meloun
75 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
K provonění pisoárů, které nabízí příjemnou vůni a je až 15x více intenzivnější než běžná vinylová sítka. Omezuje tvorbu pachů – v průběhu působení uvolňuje sítko bakterie působící proti vzniku nežádoucích pachů. Revoluční transparentní a flexibilní design, umožňuje náhled do odpadových cest, redukuje rozstřikování moči, udržuje pisoár v čistotě, který průběžně čistí. Redukuje čas potřebný na očistu až o 50%. Kulatý tvar umožňuje umístění do každého typu pisoáru. S vůní melounu.
Čistič potrubí Krtek 900g
144 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze použít na hliníkové potrubí. Má bezpečnostní uzávěr.VAROVÁNÍStandardní věta o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. P301+P-330+P-331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. P303+P-361+P-353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P304+P-340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P-351+P-338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/.Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
Sítko do pisoáru Well done gol Cherry červené
108 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Vonné sítko do pisoáru optimalizuje tvorbu bakterií a zabraňuje šíření pachů v zárodku. Zabraňuje ucpávání odpadových cest. Možno vložit do všech typů pisoárů. Nebrání běžnému čištění. Účinnost více jak 30 dní. Vůně třešní. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti:EUH208 Obsahuje Vůně složení. Může vyvolat alergickou reakci.Pokyny pro bezpečné zacházení:Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHER
215 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHEREAN: 4039784997493 Popis produktuRM 503 je koncentrovaný čistič skel od společnosti Kärcher. Jeho objem je 500 ml. Účinky a výhodyPoskytuje čištění beze šmouh.Má příjemnou vůni.Zajišťuje dobrou smáčivost.Použitelný i pro manuální zpracování.Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise.Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách.Kompatibilní produktyRM 503 je kompatibilní s řadou produktů Kärcher, včetně: KV 4WV 2 PremiumWV 5 PremiumWV 6 PlusÚčinnost a ochranaProstředek zpomaluje opětovné znečištění a urychluje odtok deště. Je ideální pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů, jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd.
Čistič koupelna Cif 750ml
104 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Čisticí sprej je speciálně vyvinutý pro úklid koupelny. Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně. Návod k použití: Nastříkejte na čištěný povrch. Nechte 1 minutu působit a poté setřete. Není třeba drhnout. Pro odstranění velmi odolné špíny postup opakujte. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k použití, údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Upozornění: Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen, starý smalt, mosaz a zlaté kohoutky. Před použitím na lakované povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.Složení:
WINBOT 920 ECOVACS
6 282 Kč
* Uváděná cena platí pro 13.05.2024
Ecovacs WINBOT 920: Robotický čistič okenTechnologie WIN-SLAM 2.0 umožňuje inteligentní výběr cesty pro efektivní čištění. Obsahuje systém detekce hran, který zabraňuje narážení a pádu na oknech s rámy i bez nich. WINBOT 920 je vybaven stabilním systémem stoupání a uživatelsky přívětivým hlasovým asistentem. Hlasové oznámení poskytuje aktualizace v reálném čase. Čistí všechny ploché skleněné povrchy s minimální velikostí >30 cm. Čisticí utěrka z mikrovláken má vynikající schopnost absorbovat vodu. Poskytuje konstantní sací výkon 2 800 Pa. Vlastní patentovanou plovoucí čisticí desku a inteligentní bezpečnostní systém. Používá pokročilou přísavku a vysoce elastické lanko (tahová síla až 80 kg) s nosnou karabinou pro zvýšené zabezpečení. Ovládání je možné pomocí aplikace Ecovacs Home App. Poskytuje tři režimy čištění: automatické (standardní), hloubkové (využívající dvou různých cest) a čištění intenzivně znečištěných míst. Automatický start, paměť polohy a návrat do počátečního bodu po čištění. Výdrž 30minutové záložní baterie pro ochranu proti pádu při výpadku napájení. Přenosné úložné pouzdro pro snadnou přepravu. Délka napájecího kabelu 4,2 m a bezpečnostního lana 1,5 m. 30minutová záložní lithiová baterie 650 mAh, napětí baterie 14,8 W, hmotnost baterie 87 g. Pracovní rychlost 2,83 min/m² (±10 s), výkon robota 75 W, pracovní napětí robota 24 V, hlučnost 70 dB(A) ±2 dB(A). Rozměry 78 × 247 × 248 mm, hmotnost 1,7 kg. V balení Robotický čistič oken Napájecí adaptér Bezpečnostní postroj 4× čisticí podložky 24,7 × 24,6 cm Dokončovací tkanina Čisticí roztok 100 ml Úložné pouzdro Návod
Čistič sprchového koutu 2 v 1
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Vyhněte se šmouhám a plísním - s čističem sprchového koutu 2 v 1 se stěrkou a houbičkou bude během okamžiku vše suché a čisté. Jednoduše ho složte a vyždímejte vodu. Ideální také na mytí oken. PP-plast/houbička.Stěrka a houba v jednom Složením se vyždímá Ideální na sprchy, obklady, okna
4 odpuzovače molů z cedrového dřeva
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Chraňte své oblečení před moly! Závěsná ochrana z čistého cedrového dřeva. Odpuzuje moly a šíří příjemnou vůni.
50 čisticích utěrek na displeje
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Impregnované vlhčené ubrousky na LCD/LED obrazovky, televizory, počítače, monitory, mobilní telefony, tablety, klávesnice atd. Čistí šetrně, beze šmouh a antistaticky - není třeba používat suchý hadřík. Praktický dávkovací box. GRUNDIG.
2 náhradní návleky X-Pad
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
2 náhradní návlleky X-Pad k mopu "Easy-Clean" .
Ochranný obal proti prachu
459 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
V létě ideální pro Váš zimní šatník, v zimě pro Vaše letní věci. V těchto obalech je Vaše oblečení nejlépe chráněno před prachem a útokem molů. Se zipem.
Podložka proti námraze
169 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Mraznička plná ledu jen zvyšuje náklady na elektřinu! A právě ty Vám ušetří podložka proti námraze, obtížné odmrazování je už zbytečné. Jednoduše položte do přihrádky mrazáku a námraza je pryč. Plast. 46 x 24 cm.Ušetříte energii Odmrazování je zbytečné! Stačí položit do přihrádky
Kartáč na čištění sušičky
159 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Žmolky vláken a prachu se nevyhnutelně shromažďují v drážkách a těsnění sušiček. Proto je tento kartáč na čištění sušičky nepostradatelný. PP, délka 28 cm. Předchází usazování žmolků na prádle. Všestranné použití.
Duo kartáč do kuchyně
184 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
S tímto praktickým duo kartáčem můžete vyčistit dlaždičky, podlahy a povrchy všeho druhu. Speciální kartáč na spáry atd. v rukojeti.
Čistič oken 3 v 1 Clarsen
429 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Pozor na práci ve výškách! Nyní můžete i vysoká okna čistit zevnitř i zvenku ze země. Náš pomocník s mopem z mikrovlákna, stěrkou a rozprašovačem na rukojeti Vám usnadní práci: nastříkáte, vyčistíte, setřete hotovo! Čistota bez šmouh, práce bez kbelíků a bez mokrých rukou!
Vůně do myčky "Jablko"
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Konec s nepříjemným zápachem! V myčce vydrží až 25 mytí a v chladničce více než 4 týdny. Plast, Ø 8-11,5 cm. Jablečná vůně. Citrónová vůně. Pomerančová vůně.
Vůně do myčky "Citrón"
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Likviduje nepříjemný zápach. V myčce vydrží až 25 mytí a v chladničce více než 4 týdny. Plast, Ø 8-11,5 cm. Citrónová vůně.
Čisticí rukavice z mikrovlákna
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Pokud se usadil šedý povlak na Vašich hrncích nebo elektrických spotřebičích, doporučujeme Vám tuto čisticí rukavici. Tak vrátíte nerezům a dalším kovům opět vysoký lesk. Také na plasty, dlaždice a lakované povrchy.
Ohebný kartáč na topení
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Je až neuvěřitelné, kolik prachu se nashromáždí v deskových radiátorech! Díky tomuto flexibilnímu kartáči na topení se lehce zpřístupní všechny skulinky a Vám se podaří bez námahy odstranit hrubé nečistoty i prachové částice. Šetří energii a Vaši peněženku. Kov/plast, ohebný. Délka 70 cm. Extra dlouhý + ohebný. Odstraňuje nečistoty a prach. Šetří energii + náklady na vytápění.
Čistič WC
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Tvrdošíjné usazeniny a vodní kámen patří minulosti. Vodní kámen se Vám podaří odstranit. Bez námahy, bez škrábanců. I na vodovodní kohoutky, okraje WC atd.
Univerzální odtoková zátka
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Patentovaná a praktická, bez otravného řetízku. Tato univerzální odtoková zátka zaručeně těsní - hygienická s dlouhou životností. Silikon. Ø 6,7 cm.Pro všechny dřezy a standardní umyvadla Jednoduše vytáhněte za "ruku"
Odstraňovač vodního kamene Čepička
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Vyšroubování je zbytečné! Stačí naplnit odvápňovačem, nasadit na perlátor, nechat krátce působit - hotovo! Vaše vodovodní kohoutky opět září. Silikon. 5,7 x 1,5 x 3,5 cm. Dodáváno bez odvápňovače. Pro všechny běžné typy vodovodních kohoutků. před. .
Houba na skvrny + 1 ZDARMA
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Stačí teplá voda - a skvrna je pryč! Díky této kouzelné houbě vyčistíte svůj polstrovaný nábytek a koberec důkladně a šetrně - bez předchozího ošetření a přidání čisticích prostředků. Mikrovlákno, lze prát při 30 °C. Rozměr: 13 x 8 x 5 cm. Na polstrovaný nábytek a koberce. Nezanechává žádné stopy. před.
Odstraňovač skvrn
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Stačí teplá voda - a skvrna je pryč! S touto kouzelnou houbou vyčistíte svůj čalouněný nábytek a koberce důkladně a šetrně - také bez čisticích prostředků. Mikrovlákno, lze prát při 30 °C. 12 x 8 x 5 cm. Náhodná barva. Na čalounění a koberce. Nezanechává skvrny. Bez čisticích prostředků.
Nano čistič oken 250ml
249 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Zářivě čistá okna na dlouhou dobu! Jednoduše nastříkejte, setřete - čistota beze šmouh! Neviditelný ochranný film odpudí dešťové kapky a oddálí tvorbu a přilnavost nečistot. Pro veškerá okna a zrcadla.
Návlek na mop z mikrovlákna
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Stačí jednou vytřít čistou vodou a i silně znečištěné podlahy jsou čisté.

Potřebujete uklidit a vyčistit svůj domov? Neztrácejte čas hledáním nekvalitních čisticích přípravků, které nedodají vašemu domu ten dokonalý lesk. Tato podkategorie Přípravky na čištění vám nabízí široký výběr kvalitních a účinných produkty pro úklid a čištění vaší domácnosti. Naše přípravky jsou pečlivě vybrány s ohledem na kvalitu, bezpečnost a přírodní složení. Naleznete zde vše od univerzálních čističů, přes čisticí prostředky pro koupelnu až po specializované přípravky na odstraňování nečistot a skvrn. S našimi produktami nejenže dosáhnete vrcholného čistoty, ale také chráníte životní prostředí a zabraňujete alergickým reakcím. Navíc jsou naše přípravky přístupné za příznivé ceny a s dopravou zdarma. Přejeďte myší dolů a objevte široký sortiment přípravků na čištění pro vaši domácnost!

Image
Produkty

Populární produkty

Pyramida/věž kubus zvířátka 8ks plast v krabici 24x24x14cm
239 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
GLOBO SONNY 41587-24 Stropní svítidlo
1 512 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
RICOH MPC407 (842208) - kompatibilní
1 880 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
KNOXFIELD LADY oboustr.vesta ant/červ L
1 032 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Dámská blůza ARDON®COOL TREND modrá | H8190/M
468 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Bezpečnostní obuv ARDON®GEARSAN ESD S1 | G3249/38
914 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Product Images
Sleva 50%
Podprsenka se zapínáním vpředu, bez kostic
369 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Product Images
Sleva 31%
Sada 2 párů ponožek pro citlivá chodidla
479 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Avento Pumpa multifunkční ruční varianta 22385
197 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Hankook Winter i*cept RS3 (W462) ( 225/45 R17 94H XL SBL )
3 530 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
TRÄUMELAND - Mantinely Kaktusliebe
713 Kč
* Uváděná cena platí pro 13.05.2024
MAC TOYS - Výroba a malování - dinosauři
242 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
JANÉ - termoska na tekutiny Lazuli Blue 500 ml
394 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
HMS - Bandáž na kotník SS1883 béžová, XL
92 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
BAAGL - Penál etue Friends
364 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
JUNIOR - Pastelky trojhranné 12ks
73 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Product Images
Sleva 29%
Jednobarevná propínací košile s macramé
665 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
BGLS4HYG2 VYSAVAČ SÁČKOVÝ BOSCH
3 415 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.05.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu